آرژانتين

خدايی اش شما فکر نمی کنيد که اگه راهنمايی رانندگی تهران به جای هزينه برای ترافيک هر از چندگاهی يک جام جهانی برگزار می کرد که ايران توی عين هشت تا گروهش بازی داشت...بی شک کمک بزرگتر و ارزانتری به حل ترافيک تهران می کرد...؟؟؟؟؟آدم حال می کنه وقتی فوتبال ايران داره از تلويزيون پخش می شه...خيابونا جون می دن واسه ريس.....

خوشم می ياد از اين تب جنون آمیز...ار اين تبی که باعث می شه مانتو فروشای هفت تير که واسه مرگ باباشونم مغازه هاشونو نمی بندن....يک ربع مونده به شروع فوتبال کرکره هاشونو می کشن.....

من می گم ‌آرژانتين می بره....

/ 7 نظر / 2 بازدید
يک مانتو فروش هفت تيری...

کی گفته ما واسه مرگ باباهامون تعطيل نمی کنيم؟واقعا که...

نسيم

من از شما آقای مانتو فروش هفت تيری عذر می خوام...منظورم اکثريت هم صنفاتون بودن...............

فائقه

حرفشو نزن فقط هلند

هري هالر

ما از اين داستان نتيجه ميگيريم که جام جهانی پدر مانتو فروشهای هفت تير را درآورده است!

من و آقامون

نسیم جان کجایی؟ دلمون تنگ شده. کاری داری کمکت کنیم عروس خانم. آقامون تشکر می کنه و می گه راستی چه استاد گیتار خوبی رو بهم معرفی کردی!

فروغ

نوستراداموس هم تو کتابش پیش بینی کرده آرژانتین در سال ۲۰۰۶ در مرکز ارپا به قهرمانی دست پیدا می کنه،جدی گفتما