كنسرو حرف هاي من
لعنتی های اعصاب خورد کن

به غریبه ها اعتماد نکن....

تو هیچ شرایطی....

از امشب شبی بیست بار از روی این می نویسی...........