كنسرو حرف هاي من
از ما شدن...

.....

و من

عروس خوشه های اقاقی شدم..... 

.....