كنسرو حرف هاي من
آرژانتين

خدايی اش شما فکر نمی کنيد که اگه راهنمايی رانندگی تهران به جای هزينه برای ترافيک هر از چندگاهی يک جام جهانی برگزار می کرد که ايران توی عين هشت تا گروهش بازی داشت...بی شک کمک بزرگتر و ارزانتری به حل ترافيک تهران می کرد...؟؟؟؟؟آدم حال می کنه وقتی فوتبال ايران داره از تلويزيون پخش می شه...خيابونا جون می دن واسه ريس.....

خوشم می ياد از اين تب جنون آمیز...ار اين تبی که باعث می شه مانتو فروشای هفت تير که واسه مرگ باباشونم مغازه هاشونو نمی بندن....يک ربع مونده به شروع فوتبال کرکره هاشونو می کشن.....

من می گم ‌آرژانتين می بره....