كنسرو حرف هاي من
خدا خسته است

گاهی خيال می کنم خوب اين دغدغه ها خيلی کوچيکن..اونوقت آدمايی که دور و برم هستن می گن دغدغه هات کوچيکن چون نمی فهمی چقدر خدا بزرگه!

- ببين چقدر خدا بزرگه که اينهمه کهکشان و ستاره و سياره و ماه و .......آفريده...بعد تو دلت از اين چيزای کوچولو موچولو می گيره.....

من می گم شايد خدا الان بعد اينهمه سال فعاليت روی پروژه های بزرگ خسته است...شايد ديگه حوصله نداره به اين چيزای کوچيک برسه.....شايد خدا کمی مسئوليت هاشو فراموش کرده...کاشکی خدا يکيو داشت که می شد آدم بهش شکايتشو بکنه.....گله کنه.....

شايد هم بايد صبر کرد خدا خستگی در کنه...شايد يه سفر لازم داره....

بنزين هم که گرون شده.................................

خدايا زود باش...عجله دارم...حوصله ام هم سر رفته.........کلی هم کار دارم...مرسی