كنسرو حرف هاي من
 

دردم نهفته به ز طبيبيان مدعی

باشد که از خزانه غيبم دوا کنند...............