كنسرو حرف هاي من
 

شايد گاهی بد نباشه تا آدم خودش رو توی يه چيزايی...منظورم چيزاييه که خوب نيستن البته ....غرق کنه...مثل خواب....مثل اين الکلی هايی که توی فيلما نشون می ده...اينروزا يه فيلمی می ديدم که اسمش بود ترک لاس وگاس که توش نيکلاس کيج توش نقش يه آدم الکلی رو بازی می کرد...اگرچه خالی بندياش زياد بود مثلا يه جا نشون می ده يارو وقتی داره زير آب شنا می کنه هم بطريش رو با خودش برده.............................اما يه جورايی گند و کثافت غرق شدن رو هم نشون می داد که بوش از اينور مونيتور هم می زد بيرون.(اين يعنی پيام اخلاقی اش)................با اينحال اين غرق شدنه يه آزادی بی حد و حصر و هوس انگيزی داشت که منو به فکر فرو کرد...........

احتمالا جوگير فيلمم......!

کاش می شد من هم مثل پسرا برم دوچرخه سواری...کاشکی چيتگر کمی نزديک تر بود.....................به نظرم لازمه که دوستان فمينیستمونو خبر کنم تا اين دفعه با دوچرخه برن دم استاديوم آزادی......! ! !