كنسرو حرف هاي من
 

امروز صبح بابای آزی فوت کرد.....عروسی به هم خورد...................................