كنسرو حرف هاي من
 

هپی برس دی تووو می....هپی برس دی توووووو می....هپی برس دی تو نسيم....هپی برس دی توووووووو می................

اوووه ....تولدم مبارک......................................................

.......................................

بابا خارج...!