كنسرو حرف هاي من
 

شعارهای يک کانديدای وبلاگی رياست جمهوری !!!

بر داشتن حجاب

از بين بردن ترافيک تهران

مختلط کردن تمام ساحل های ايران

اختصاص يک خودروی ايرانی (سمند) به هر ايرانی

سفر به دور اروپا برای هر شهروند ايرانی

تحصيل رايگان در خارج از ايران و همچنين دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری رفراندوم

پرداخت پول نفت به صورت ماهانه

آزاد شدن ازدواج دختران بدون اذن پدران

احتصاص يک خانه ۵۰۰ متری به هر شهروند

.......................................................................................................

اينا يعنی اينکه من هم جوگير انتخاباتم...البته چرا دروغ؟ اينا رو جفتمون با هم به ذهنمون رسيد.....عجب جمله بندی؟؟؟!!!