كنسرو حرف هاي من
 

می دونی چند وقته گوشی ام صدای زنگتو نشنيده....؟؟؟...