كنسرو حرف هاي من
 

.............................................ليلی گفت: خاک بر سر دپرستون....بعدش هم گفت: مگه شما چندسالتونه که اينهمه داد و هوار راه انداختين؟؟؟

....................................بعدش مريم هم از اون سر ميز گفت: منم وبلاگ اينو خوندم که اينقدر حالم گرفته شد ديگه...ببين...و بعد..قيافه نذارشو نذارتر کرد و به ما مثه سوسک نگاه کرد....

يک جمله شعاری خفن: ای بچه های نازنازی...بياييد دست در دست هم وبلاگ هايمان را به دستشويی تبديل نکنيم و اينقدر غر نزنيم...حال اين و اون هم ترجيحا سر گذر بگيريم نه تو وبلاگ....