كنسرو حرف هاي من
عراق

دارم می رم سفر

تا ۱۰ روز دیگه هم نمی یام....

شاید هم اصلا.....