كنسرو حرف هاي من
برگمان

متوجه شدم که یه ایرانیه به تمام معنام....

حتما باید یکی بمیره تا من بفهمم کی بوده و به شخصیتش پی ببرم....

تازه شروع کردم به دیدن فیلمهای اینگمار برگمان....

اینم یه جورشه دیگه....